Today's Amritvela Hukamnama Darbar Sahib - 26 January 2024

Today’s Amritvela Hukamnama Darbar Sahib – 26 January 2024

ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ 725

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਰਿ ਮੀਤਿ ਸੁਣਾਈਆ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਆ ॥੧॥ ਆਇ ਮਿਲੁ ਗੁਰਸਿਖ ਆਇ ਮਿਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁਮਿ ਘੁਮਿ ਜਾਏ ॥੨॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੫॥ ਸਾ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਹਰਿ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀਅ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ॥ ਓਇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਘੁਮਿ ਜਾਇਆ ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥ ਗੁਰਿ ਪਿਆਰੈ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਧੰਨੋ ॥ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਦਸਿਆ ਗੁਰ ਪੁੰਨੁ ਵਡ ਪੁੰਨੋ ॥੯॥ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੁ ਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਈਆ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗਲਿ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂੜਿ ਘੋਲਿ ਘੋਲਿ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖਿ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਿਓ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ॥੧੪॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥ ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥ ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਹਰਿ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥ ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ਜਿਨ ਸੁਣਿ ਸਿਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥ ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ॥ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੂ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥ ਆਪੇ ਹਰਿ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥

Meaning in Punjabi:

ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ! ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੧।ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ! ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ।ਰਹਾਉ।ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ (ਗਾਉਣੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ (ਗਾਉਣੇ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ (ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ।੨। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।੩।ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹਾਂ ਹੀ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।੪।ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ! ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੫।ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਉਹੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ (ਸੁਖ-) ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।੬।ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ (ਸਦਾ) ਪ੍ਰਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਹੀ (ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ) ਹਨ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।੭।ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ (ਆਪਣੇ) ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ।੮।ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਜੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਜੋਗ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਮਿਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ) ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ।੯।ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੧੦।ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ-ਸੰਗੀ) ਸਹੇਲੀਆਂ (ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ) ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।੧੧।ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਨ ਬਖ਼ਸ਼ ।ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ ।੧੨।ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇਹੜੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਆਦਿਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਨ ਚਬਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ (ਦੇ ਗੇੜ) ਨੇ ਫੜ ਕੇ (ਸਦਾ ਲਈ) ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ (ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ) ।੧੩।ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।੧੪।ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ) ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ।੧੫।ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਿ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੱੁ੍ਰਠ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।੧੬।ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਜੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਸੋਹਣਾ) ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।੧੭।ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ-ਨਾਮ (ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।੧੮।ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਮਿਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ) ਤੁਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਰਸਤੇ ਦਾ) ਖ਼ਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ (ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ) ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।੧੯।ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।੨੦।ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹੈਂ । ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਡੰੂਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ।੨੧।ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਇਕੋ ਇਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ (ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।੨੨।੨।

Meaning in Hindi:

हे गुरसिख ! मित्र गुरू ने (मुझे) परमात्मा की सिफत सालाह की बातें सुनाई हैं।मैं अपने गुरू से बार-बार सदके कुर्बान जाता हूँ। 1।हे मेरे गुरू के प्यारे सिख ! मुझे आ के मिल।मुझे आ के मिल।रहाउ।हे गुरसिख ! परमात्मा के गुण (गाने) परमात्मा को पसंद आते हैं।मैंने वह गुण (गाने) गुरू से सीखे हैं।मैं उन (भाग्यशालियों से) बार-बार कुर्बान जाता हूँ।जिन्होंने गुरू के हुकम को (मीठा समझ के) माना है। 2।हे गुरसिख ! मैं उनके सदके जाता हूँ।जिन प्यारों ने गुरू का दर्शन किया है।जिन्होंने गुरू की (बताई) सेवा की है उन पर सदा बलिहारी जाता हूँ । 3।हे हरी ! तेरा नाम सारे दुख दूर करने के समर्थ है।(पर यह नाम) गुरू की शरण पड़ने से ही मिलता है।गुरू के सन्मुख रहने से ही (संसार-समुंद्र से) पार लांघा जा सकता है। 4।हे गुरसिख ! जो मनुष्य परमात्मा का नाम सिमरते हैं।वे मनुष्य (परमात्मा की हजूरी में) कबूल हो जाते हैं।नानक उन मनुष्यों से कुर्बान जाता है।सदा सदके जाता है। 5।हे हरी ! हे प्रभू ! वही सिफत सालाह तेरी सिफत सालाह कही जा सकती है जो तुझे पसंद आ जाती है।(हे भाई !) जो मनुष्य गुरू के सन्मुख हो के प्यारे प्रभू की सेवा-भक्ति करते हैं।उनको प्रभू (सुख-) फल देता है। 6।हे भाई ! जिन लोगों का परमात्मा से प्यार पड़ जाता है।उनके दिल (सदा) प्रभू (के चरणों के) साथ ही (जुड़े रहते) हैं।वह मनुष्य प्यारे प्रभू को सिमर-सिमर के।प्रभू का नाम हृदय में संभाल के आत्मिक जीवन हासिल करते हैं। 7।हे भाई ! मैं उन मनुष्यों से सदके जाता हूँ।जिन्होंने गुरू की शरण पड़ कर प्यारे प्रभू की सेवा भक्ति की है।वह मनुष्य स्वयं (अपने) परिवार समेत (संसार-समुंद्र के विकारों से) बच गए।उन्होंने सारा संसार भी बचा लिया है। 8।हे भाई ! गुरू सराहनीय है।गुरू सराहना के योग्य है।प्यारे गुरू के द्वारा (ही) मैंने परमात्मा की सेवा-भक्ति आरम्भ की है।मुझे गुरू ने (ही) परमात्मा (के मिलाप) का रास्ता बताया है।गुरू का (मेरे पर ये) उपकार है।बड़ा उपकार है। 9।हे भाई ! गुरू के जो सिख गुरू की (बताई) सेवा करते हैं।वे भाग्यशाली हो गए हैं।दास नानक उनसे सदके जाता है।सदा ही कुर्बान जाता है। 10।हे भाई ! गुरू की शरण पड़ कर (परस्पर प्रेम से रहने वाली सत्संगी) सहेलियाँ (ऐसी हो जाती हैं कि) वह अपने आप प्रभू को प्यारी लगने लगती हैं।परमात्मा की हजूरी में उन्हें आदर मिलता है।परमात्मा ने उन्हें स्वयं अपने गले से (सदा के लिए) लगा लिया है। 11।हे प्रभू ! जो मनुष्य गुरू की शरण पड़ कर (तेरा) नाम सिमरते हैं।उनके दर्शन मुझे बख्श।मैं उनके चरण धोता रहूँ।और।उनके चरणों की धूल घोल-घोल के पीता रहूँ। 12।हे भाई ! जो जीव-सि्त्रयाँ पान-सुपारी आदि खाती रहती हैं।मुँह में पान चबाती रहती हैं (भाव।सदा पदार्थों के भोग में मस्त हैं)।और जिन्होंने परमात्मा का नाम कभी नहीं सिमरा।उनको मौत (के चक्कर) ने पकड़ के (सदा के लिए) आगे लगा लिया (अर्थात।वे चौरासी के चक्करों में पड़ गई)। 13।हे भाई ! जिन्होंने अपने मन में हृदय में टिका के परमात्मा का नाम सिमरा। उन गुरू के प्यारे गुरसिखों के नजदीक मौत (का डर) नहीं आता। 14।हे भाई ! परमात्मा का नाम खजाना है।कोई विरला मनुष्य गुरू की शरण पड़ कर (नाम से) सांझ डालता है।हे नानक ! (कह–) जिन मनुष्यों को गुरू मिल जाता है।वह (हरेक मनुष्य) हरी-नाम के प्रेम में जुड़ के आत्मिक आनंद का सुख लेता है। 15।हे भाई ! गुरू को (ही नाम की दाति) देने वाला कहना चाहिए।गुरू प्रसन्न हो के (नाम देने की) कृपा करता है।मैं (तो) सदा गुरू से (ही) कुर्बान जाता हूँ।जिसने (मुझे) परमात्मा का नाम दिया है। 16।हे भाई ! वह गुरू सराहनीय है।उस गुरू की प्रशन्सा करनी चाहिए।जो परमात्मा का नाम जपने का उपदेश देता है।मैं (तो) गुरू को देख-देख के गुरू का (सुंदर) शरीर देख के खिल रहा हूँ। 17।हे भाई ! गुरू की जीभ आत्मिक जीवन देने वाली हरी-नाम उचारती है।हरी-नाम (उच्चारण के कारण) सुंदर लगती है।जिन सिखों ने (गुरू का उपदेश) सुन के गुरू पर यकीन किया है।उनकी (माया की) सारी भूख दूर हो गई है। 18।हे भाई ! (हरी-नाम सिमरन ही) परमात्मा (के मिलाप) का रास्ता कहा जाता है।हे भाई ! बताओ।किस ढंग से (इस रास्ते पर) चला जा सकता है।हे प्रभू ! तेरा नाम ही (रास्ते का) खर्च है।ये खर्च ही पल्ले बाँध के (इस रास्ते पर) चलना चाहिए। 19।हे भाई ! जिन मनुष्यों ने गुरू की शरण पड़ कर परमात्मा का नाम जपा है वे बड़े समझदार शाह बन गए हैं।मैं सदा गुरू से कुर्बान जाता हूँ।गुरू के बचनों के द्वारा (परमात्मा के नाम में) लीन हुआ जा सकता है। 20।हे प्रभू ! तू मेरा मालिक है।तू मेरा साहिब है।तू ही मेरा पातशाह है।अगर तू पसंद आए।तो ही तेरी भक्ति की जा सकती है।तू गुणों का खजाना है।तू गहरे जिगरे वाला है। 21।हे नानक ! (कह– हे भाई !) परमात्मा आप ही (निर्गुण स्वरूप में) एक मात्र हस्ती है।और।आप ही (सर्गुण स्वरूप में) अनेकों रूपों वाला है।जो बात उसे अच्छी लगती है।वही बात जीवों के भले के लिए होती है। 22। 2।

Meaning in English:

Tilang, Fourth Mehla:The Guru, my friend, has told me the stories and the sermon of the Lord.I am a sacrifice to my Guru; to the Guru, I am a sacrifice. ||1||Come, join with me, O Sikh of the Guru, come and join with me. You are my Guru’s Beloved. ||Pause||The Glorious Praises of the Lord are pleasing to the Lord; I have obtained them from the Guru.I am a sacrifice, a sacrifice to those who surrender to, and obey the Guru’s Will. ||2||I am dedicated and devoted to those who gaze upon the Beloved True Guru.I am forever a sacrifice to those who perform service for the Guru. ||3||Your Name, O Lord, Har, Har, is the Destroyer of sorrow.Serving the Guru, it is obtained, and as Gurmukh, one is emancipated. ||4||Those humble beings who meditate on the Lord’s Name, are celebrated and acclaimed.Nanak is a sacrifice to them, forever and ever a devoted sacrifice. ||5||O Lord, that alone is Praise to You, which is pleasing to Your Will, O Lord God.Those Gurmukhs, who serve their Beloved Lord, obtain Him as their reward. ||6||Those who cherish love for the Lord, their souls are always with God.Chanting and meditating on their Beloved, they live in, and gather in, the Lord’s Name. ||7||I am a sacrifice to those Gurmukhs who serve their Beloved Lord.They themselves are saved, along with their families, and through them, all the world is saved. ||8||My Beloved Guru serves the Lord. Blessed is the Guru, Blessed is the Guru.The Guru has shown me the Lord’s Path; the Guru has done the greatest good deed. ||9||Those Sikhs of the Guru, who serve the Guru, are the most blessed beings.Servant Nanak is a sacrifice to them; He is forever and ever a sacrifice. ||10||The Lord Himself is pleased with the Gurmukhs, the fellowship of the companions.In the Lord’s Court, they are given robes of honor, and the Lord Himself hugs them close in His embrace. ||11||Please bless me with the Blessed Vision of the Darshan of those Gurmukhs, who meditate on the Naam, the Name of the Lord.I wash their feet, and drink in the dust of their feet, dissolved in the wash water. ||12||Those who eat betel nuts and betel leaf and smoke intoxicants,but do not contemplate the Lord, Har, Har – the Messenger of Death will seize them and take them away. ||13||The Messenger of Death does not even approach those who contemplate the Name of the Lord, Har, Har, and keep Him enshrined in their hearts. The Guru’s Sikhs are the Guru’s Beloveds. ||14||The Name of the Lord is a treasure, known only to the few Gurmukhs.O Nanak, those who meet with the True Guru, enjoy peace and pleasure. ||15||The True Guru is called the Giver; in His Mercy, He grants His Grace.I am forever a sacrifice to the Guru, who has blessed me with the Lord’s Name. ||16||Blessed, very blessed is the Guru, who brings the Lord’s message.I gaze upon the Guru, the Guru, the True Guru embodied, and I blossom forth in bliss. ||17||The Guru’s tongue recites Words of Ambrosial Nectar; He is adorned with the Lord’s Name.Those Sikhs who hear and obey the Guru – all their desires depart. ||18||Some speak of the Lord’s Path; tell me, how can I walk on it?O Lord, Har, Har, Your Name is my supplies; I will take it with me and set out. ||19||Those Gurmukhs who worship and adore the Lord, are wealthy and very wise.I am forever a sacrifice to the True Guru; I am absorbed in the Words of the Guru’s Teachings. ||20||You are the Master, my Lord and Master; You are my Ruler and King.If it is pleasing to Your Will, then I worship and serve You; You are the treasure of virtue. ||21||The Lord Himself is absolute; He is The One and Only; but He Himself is also manifested in many forms.Whatever pleases Him, O Nanak, that alone is good. ||22||2||

Meaning in Spanish:

Tilang, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino El Guru, mi Amigo me ha contado las Historias y el Evangelio de Dios, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, sí, al Guru le ofrezco mi ser.(1)Ven y acompáñame, oh Sikj del Guru, acompáñame pues eres el Bienamado del Guru. (Pausa)Las Alabanzas gloriosas complacen al Señor, ve, yo las he obtenido del Guru. Ofrezco mi ser, sí, mi ser en sacrificio a quienes se entregan y obedecen la Voluntad del Guru. (2)Dedico mi ser a quienes miran al Bienamado y Verdadero Guru, ofrezco mi ser en sacrificio a quienes realizan el Servicio del Guru.(3)Tu Nombre, oh Señor, Jar, Jar, es el Aniquilador del sufrimiento, sirviendo al Guru, es obtenido, y como Gurmukj, uno es liberado.(4)Quienes meditan en el Nombre del Señor, son renombrados y aclamados, Nanak ofrece su ser a ellos, por siempre y para siempre.(5)Sólo lo que Complace a Tu Voluntad, es Alabanza para Ti, Oh Señor Dios.Esos Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, Lo obtienen como recompensa. (6)Quienes expresan Amor por el Señor, sus Almas están siempre con el Señor, y cantando y meditando en Su Bienamado, viven y acumulan el Nombre del Señor.(7)Ofrezco mi ser en sacrificio a esos Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, ellos mismos se salvan, salvan a su familia y también al mundo(8)Mi Bienamado Guru sirve al Señor. Bendito, Bendito es el Guru. Él me ha mostrado el Sendero del Señor y ha hecho la mejor de las acciones.(9)Aquellos Sikjs del Guru que Lo sirven, son los seres más bendecidos, el Sirviente Nanak, ofrece su ser en sacrificio a ellos, por siempre y para siempre.(10)El Señor Mismo está Complacido con los Gurmukjs, la Hermandad de las Almas Puras, a ellos en la Corte del Señor les son dadas Túnicas de Honor y el Señor Mismo los lleva hasta Su Pecho. (11)Por favor, bendíceme con la maravillosa Visión del Darshan de los Gurmukjs, quienes meditan en el Naam, el Nombre del Señor. Yo lavo sus Pies y bebo del agua con el polvo disuelto. (12)Quienes comen nueces y hojas de betel y colorean sus labios, pero no meditan en el Señor, Jar, Jar, el mensajero de la muerte los atrapa y se los lleva.(13)Pero a quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar, enalteciéndolo en sus corazones, Yama ni siquiera se les acerca, pues los Gursikjs son los Bienamados del Guru.(14)El Nombre del Señor es un Tesoro conocido sólo por unos pocos Gurmukjs, oh, dice Nanak, quienes encuentran al Verdadero Guru, disfrutan de Placer y Paz.(15)Al Verdadero Guru Le llaman Dador, en Su Misericordia Él otorga Su Gracia, ofrezco mi vida por siempre en sacrificio al Guru, Quien me ha bendecido con el Nombre del Señor. (16)Bendito, siempre Bendito sea el Guru, Quien trae el Mensaje del Señor. Yo pongo mi mirada en el Guru, el Guru, el Verdadero Guru Encarnado y así florezco envuelto en Gloria. (17)La lengua del Gurmukj recita Palabras del Néctar Ambrosial y vive adornado con el Naam. Todos los deseos de esos Sikjs que escuchan y obedecen al Guru, desaparecen.(18)Algunos hablan del Sendero del Señor, por favor díganme, ¿cómo caminar por ahí?Oh Señor Jar, Jar, Tu Nombre es mi Provisión, Lo voy a llevar e instalar en mí. (19)Esos Gurmukjs que alaban y enaltecen al Señor, son acaudalados y muy Sabios, ofrezco por siempre mi ser en sacrificio al Verdadero Guru y vivo absorbido en la Enseñanzas del Guru. (20)Eres mi Maestro, mi Señor y Maestro, eres Quien rige mi ser, eres mi Rey. Si le Complace a Tu Voluntad entonces Te alabo y sirvo, pues eres el Tesoro de Virtud.(21)Él Señor Mismo es Absoluto, Él es el Uno y el Único, pero se manifiesta de muchas formas, lo que a Él le complace, sólo eso es Bueno.(22-21)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ||
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ||

Today's Hukamnama Katha

Feel free to join our offical social media groups to receive daily hukamanma's notifications.

Source: SikhiToTheMax, SGPC.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *